Życie człowieka to ciąg zdarzeń. Czasem są to chwile radosne, szczęśliwe i pełne nadziei,

a innym razem spotykają nas trudne momenty związane z chorobą własną lub osób bliskich.

Ważne jest, abyśmy wiedzieli, że w takiej sytuacji nie jesteśmy sami, że mamy prawo do

refundowanych środków pomocniczych oraz sprzętu ortopedycznego, które ułatwią nam ten

trudny czas i mogą poprawić jakość życia.

Osobom mającym problem w poruszaniu się pomocne będą kule, balkoniki, obuwie

ortopedyczne lub wózki inwalidzkie. Ofiarom wypadków posłużyć mogą różnego rodzaju ortezy,

gorsety i aparaty ortopedyczne. Ponadto refundacji podlegają między innymi: protezy, materace i

poduszki przeciwodleżynowe oraz pieluchy, wkładki urologiczne, podkłady jednorazowe na łóżko,

cewniki, worki do zbiórki moczu oraz sprzęt stomijny. Pełny wykaz refundowanych wyrobów

medycznych określa załącznik do rozporządzenia Ministra Zdrowia Dz. U. z dnia 17 grudnia 2013

r. poz. 1565.

Komu przysługuje refundacja na sprzęt medyczny?

Z dofinansowania na wyżej wymienione zaopatrzenie mogą skorzystać wszystkie osoby

będące ubezpieczone w ramach ubezpieczenia społecznego i zdrowotnego ZUS oraz posiadający

wskazania medyczne, które uzasadniaja stosowanie tych wyrobów. Refundacja NFZ pokrywa cały

koszt zakupu wyrobu medycznego lub jego części – wówczas pacjent musi dopłacić różnicę

pomiedzy kwotą refundacji, a cena wybranego artykułu. Osoby posiadjące grupe inwalidzką lub

zaswiadczenie o niepełnosprawności mogą ubiegać się o dopłatę również ze środków PFRON w

Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie.

Jak uzyskać refundację z NFZ?

Aby otrzymać refundację z Narodowego Funduszu Zdrowia na zakup sprzętu lub środków

pomocniczych należy uzyskać zlecenie od uprawnionego do tego lekarza. W przypadku potrzeby:

pieluchomajtek, sprzętu stomijnego, cewników, worków do zbiórki moczu, balkonika, kul

łokciowych, materaca i poduszki przeciwodleżynowej – wniosek może wystawić lekarz

pierwszego kontaktu lub lekarz specjalista. Jeżeli komuś niezbędny w procesie leczenia jest sprzęt

ortopedyczny taki jak: orteza, gorset, proteza piersi, pas przepuklinowy, wózek inwalidzki,

zlecenie na te wyroby może wystawić: ortopeda, neurolog, lekarz rehabilitacji medycznej,

reumatolog, geriatra, onkolog lub chirurg. Lekarz wypisze nam taki wniosek tylko wtedy, kiedy

istnieje u pacjenta uzasadnienie lekarskie do stosowania danego wyrobu.

Zlecenie na zaopatrzenie w wyroby medyczne ważne jest bezterminowo z wyjątkiem

zaopatrzenia comiesięcznego (pieluchomajtki, sprzęt stomijny, cewniki, worki do zbiórki moczu).

Zlecenie na zaopatrzenie comiesięczne może być wystawione na okres nie dłuższy niż trzy kolejne

miesiące i może zostać zrealizowane wyłącznie w miesiącach, na które zostało wystawione, z

wyłączeniem miesięcy, które upłynęły.

Po otrzymaniu zlecenia na dany wyrób medyczny od uprawnionego do tego lekarza,

pacjent potwierdza je w Wojewódzkim Oddziale NFZ. Wniosek można potwierdzić osobiście lub

upoważnić do tego inną osobę, można też przesłać go na adres Narodowego Funduszu Zdrowia –

wtedy po potwierdzeniu – zostanie on odesłany na jego adres.

W przypadku zaopatrzenia comiesięcznego uprawniony lekarz wystawia pierwsze zlecenie

na dany wyrób (część A), a w Oddziale NFZ pacjent otrzymuje kartę potwierdzenia uprawnienia

na zaopatrzenie w wyroby medyczne przysługujące comiesięcznie (część B), ważną maksymalnie

12 miesięcy. Posiadając ważną „część B” zlecenia, pacjent nie musi co miesiąc potwierdzać go w

Wojewódzkim Oddziale NFZ tylko należy udać się do uprawnionego lekarza, który na podstawie

tej karty wystawia zlecenie na dane zaopatrzenie na kolejne miesiące. Po upływie roku należy

odnowić kartę w Wojewódzkim Oddziale Narodowego Funduszu Zdrowia.

Gdzie zakupić wyrób medyczny?

Mając już potwierdzone zlecenie na zaopatrzenie w dany wyrób medyczny należy udać się

do wybranego sklepu medycznego lub apteki, posiadających podpisaną umowę z Narodowym

Funduszem Zdrowia o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej w rodzaju zaopatrzenie w wyroby

medyczne. Pacjenci mają prawo wyboru wyrobu medycznego spośród zróżnicowanej oferty.

Produkty o tych samych funkcjach mogą różnić się ceną i jakością. Jeżeli cena wybranego przez

pacjenta wyrobu medycznego jest wyższa niż cena określona limitem, pacjent dopłaca różnicę

pomiędzy ceną brutto, a kwotą refundacji. Jeśli chory posiada orzeczenie o niepełnosprawności,

może starać się o zwrot tej dopłaty z środków PFRON w Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie.

Prawo do nabycia bezpłatnych – do wysokości limitu, refundowanych wyrobów medycznych,

na podstawie zlecenia lekarza, przysługuje:

• inwalidom wojennym i wojskowym,

• cywilnym niewidomym ofiarom działań wojennych,

• osobom represjonowanym,

• uprawnionemu żołnierzowi lub pracownikowi, w zakresie leczenia urazów lub chorób

nabytych podczas wykonywania zadań poza granicami państwa, weteranowi

poszkodowanemu w zakresie leczenia urazów lub chorób nabytych podczas wykonywania

zadań poza granicami państwa.

Ważne jest jednak, aby w przypadku posiadania powyższych uprawnień, przy potwierdzeniu

zlecenia okazać dokument potwierdzający uprawnienie (w przypadku przesyłania zlecenia do

potwierdzenia pocztą, należy do zlecenia załączyć kopię dokumentu potwierdzającego

uprawnienie).

Potwierdzenia odbioru wyrobu medycznego na zleceniu przysługującym comiesięcznie

dokonuje pacjent albo inna osoba w Jego imieniu. Jeżeli pacjent nie jest w stanie osobiście odebrać

sprzętu medycznego (np. wózka inwalidzkiego, materaca przeciwodleżynowego, ortezy) może to

uczynić za niego inna osoba tylko na podstawie pisemnego upoważnienia lub zaświadczenia

lekarza o stanie zdrowia tej osoby uniemożliwiającym wystawienie przez niego upoważnienia.

Zgodnie z rozporządzeniem Ministra Zdrowia, refundacja sprzętu medycznego przysługuje

pacjentowi raz na konkretny czas (np. dofinansowanie z środków NFZ do balkonika przysługuje

raz na 5 lat) i dopiero po jego upływie możliwe jest wystawienie przez lekarza kolejnego zlecenia.

Jednak w przypadku niektórych wyrobów, takich jak np. wózek inwalidzki, istnieje możliwość

ubiegania się o jego naprawę. Zlecenie naprawy wyrobu medycznego wystawia i potwierdza

Oddział Funduszu Zdrowia, który zrefundował jego zakup wcześniej. Wiąże się to jednak z

wydłużeniem okresu użytkowania danego sprzętu medycznego proporcjonalnie do wykorzystanej

części limitu naprawy.